กลยุทธ์การบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 2) สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และ 3) ประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยการถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพ และประธานกรรมการสถานศึกษา จำนวน 265 คน 2) สร้างกลยุทธ์การบริหารระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน และ 3) การประเมินกลยุทธ์ฯ โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพ และประธานกรรมการสถานศึกษา จำนวน 265 คน

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า

1.   สภาพการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 1 อยู่ในระดับมาก

2.   กลยุทธ์การบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรมี 8 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมครูให้มีส่วนร่วม และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีที่มีจุดเน้นที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้านสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 การกำหนดแผนในการกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป กลยุทธ์ที่ 5 กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาความรู้ด้านการวัดผลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 7 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ที่ 8 การนำผลการประเมินตนเองไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

3. การประเมินกลยุทธ์การบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องอยู่ในระดับมาก 


Keywords


กลยุทธ์, การบริหารจัดการ, ระบบประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

Full Text:

Untitled

References


กานต์เลิศ ก้อนหิน. (2555). การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1. รายงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

จันทร เพชรบูรณ์. (2556). กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

สำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. (2558). รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557. (อัดสำเนา). อุบลราชธานี: กลุ่มงานนิเทศการศึกษา สำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2556). แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

Krejcie, Robert V., & Morgan, Darvle N. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities”. Educational and Psychological Measurement. 30, 607-610.

Stufflebeam. (1997). Evaluation in Education. (4 th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง