วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Journal Homepage Image

Vol 12, No 1 (2019): วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

Table of Contents

cover

ปก ปก
ปก

content

สารบัญ สารบัญ
สารบัญ
การส่งต้นฉบับ การส่งต้นฉบับ

Articles

วิไลภรณ์ พรวิจิตรตระกูล
1-14
นวรัตน์ ยิ่งยวด
15-30
ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
31-46
มนตรี ดีโนนโพธิ์
47-60
นันท์ฤทัย ชื่นใจดี
61-74
ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ
75-88
ฐิติมา คิดดี
89-100
สุจิตรา ตรีรัตนนุกูล
101-116
อรรณพ ทองมา
117-128
กัญจนภัค คำปรีชา
129-138