Vol 1, No 1 (2018)

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

Table of Contents

cover

ปก ปก
ปก

content

สารบัญ สารบัญ
สารบัญ

Articles

วิไลพร พิตรปรีชา
1-13
สุรชาติ ชื่นโชคสันต์
14-26
วลัยลักษณ์ ไพรสณฑ์
27-34
อุกฤษฎ์ กองภา
35-45
จ่าเอกประกอบ ประดิษฐ์ศิลป์
46-53
รุ่งรัตน์ คงทัน
54-61
ไปรยา นันทะมีชัย
62-68
สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์
69-81
พรทิวา บัญชาพัฒนศักดา
82-90
เสาวลักษณ์ ทักษิณากุล
91-107
สาวิตรี อธิเกิด
108-118
เสนีย์ พวงยาณี
119-126
อุษา เทวารัตติกาล
127-137
มุทิตา เกษประสิทธิ์
138-152
สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ
153-167
ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ
168-177
ศิริพรรณ กาจกำแหง
178-189
กรปภัช นารากิตติภัทร์, อุไร สุทธิแย้ม, ปิยะ ศักดิ์เจริญ, สืบพงษ์ ปราบใหญ่
190-199
ณุภัทรณีย์ ชูกวีวัฒน์, ผศ.ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, ณัฐรีพรรณ ดำรงรัตน์เกษม, วารยาภา มิ่งศิริธรรม
200-208
พันธิภา สกุณี, ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
209-217