Vol 2, No 1 (2018)

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

Table of Contents

cover

ปก ปก
ปก

content

สารบัญ สารบัญ
สารบัญ

Articles

การส่งต้นฉบับ การส่งต้นฉบับ
การเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์
กมลพร สันทัดสำรวจการณ์
1-13
ชิรยุตน์ วงศ์ยุทธรัตน์
14-25
ฐานันดร สหะวรกุลศักดิ์
26-37
ณัฐกฤตา ทองบ่อ
38-49
ณัฐวดี สวัสดิ์ภักดี
50-60
ดารุวรรณ์ พลาชัย
61-68
เดชพงศ์ โพธิสุวรรณ
69-80
ทัศนียา กองภา
81-92
พัชราภา ตันติชูเวช
93-101
สจีวรรณ ทรรพวสุ
102-113
สุดา สุวรรณาภิรมย์
114-128
ระวิพรขนิษฐ์ สนิทพ่วง
129-138
ละอองดาว นาทา
139-149
วรางคณา คงศีล
150-163
วลีรัตน์ แสงไชย
164-174
สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์
175-186
สรสุดา ชูกลิ่น
187-199
โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์
200-222
อานุภาพ คุ้มวงษ์
223-237