การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ภูชิต จินาเกตุ, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

Abstract


          The purpose of this research is to study the administration of the schools involved. Primary Educational Service Area Office Ranong. And to compare the administration part of the school. Primary Educational Service Area Office Ranong by position qualifications and work experience. Data were collected from school administrators, 83 teachers and 83 of the Basic Education 166 people, including 332 people used to collect data. A questionnaire with the same confidence. 91 The data were analyzed using a computer with this program. I mean scores (), standard deviation () one-way analysis of variance (One - way ANOVA).

The results showed that 1) the administration of the schools involved. Primary Educational Service Area Office Ranong. The overall high level. Sort Descending include the administrative budget. The Civil Aeronautics Administration General management And personnel management 2) The comparison between the administration and the involvement of school. Primary Educational Service Area Office Ranong by the Qualification and Experience from the classification of the position. The difference was statistically significant at the 0.05 level, but by the qualification. And work experience No difference was statistically significant at the 0.05 level.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.