การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตธนบุรี

ชาญชิต มหาเทียน, นัทนิชา หาสุนทรี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตธนบุรีและเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของสำนักงานเขตธนบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตธนบุรี จำนวน 118 คน โดยคำนวณจากตารางเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .985 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t (t-test) ในกรณีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และทดสอบค่า F (F-test) โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ในกรณีตัวแปรต้น 3 กลุ่มขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตธนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15 คะแนน) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักการตอบสนอง หลักความเปิดเผย/โปร่งใส หลักคุณธรรม/จริยธรรม และหลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ หลักการตอบสนอง หลักความเปิดเผย/โปร่งใสและหลักคุณธรรม/จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.31, 4.25 และ 4.23 คะแนน ตามลำดับ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หลักประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.81 คะแนน) 2) เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานเขตธนบุรีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตธนบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีอายุ ประเภทตำแหน่ง ฝ่ายงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตธนบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตธนบุรีไม่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.