การบำบัดนํ้าเสียจากห้องพ่นสีด้วยโอโซน

ภัทรพล กลํ่าเสือ, ภณิดา ซ้ายขวัญ, สุทธิสา ยาอีด

Abstract


น้ำเสียจากห้องพ่นสีกล่องไม้มีปริมาณไม่มากนัก จึงนิยมเก็บไว้ให้ได้ปริมาณมากจึงจะมีการบำบัด ซึ่งปัญหาที่พบของการเก็บน้ำเสียไว้ คือ กลิ่น งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาการนำโอโซนมาบำบัดน้ำเสียเพื่อลดปัญหาของกลิ่นที่เกิดขึ้น และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้โอโซนบำบัดน้ำเสียแทนกระบวนการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ใช้สารเคมีปริมาณมากในการตกตะกอน และปรับค่าน้ำให้ผ่านมาตรฐาน ซึ่งวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติ และค่าน้ำเสียหลังบำบัดมีหลายพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์น้ำเสียที่ได้มาจากห้องพ่นสีชิ้นงานหลังทำการบำบัดด้วยโอโซน (1,000 mg/hr ต่อน้ำเสียปริมาณ 20 ลิตร) ตามช่วงเวลาต่าง ๆ (0.5-8 ชม.) โดยพบว่า
pH, BOD, COD, TDS, TSS, สี และกลิ่นของน้ำเสียมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัดด้วยโอโซนนอกจากนี้ยังพบว่าสีและกลิ่นหายไปเมื่อบำบัดเป็นเวลา 8 ชม. ซึ่งหลังการบำบัดเป็นเวลา 8 ชม. นั้น พบว่า pH, BOD, COD, TDS และ TSS ลดลง 3.53%, 14.39%, 23.72%, 32.58% และ 31.57% ตามลำดับ ดังนั้น การใช้โอโซนบำบัดน้ำเสียก่อนเก็บสะสมช่วยแก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นได้ และช่วยทำให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมี
ค่าพารามิเตอร์น้ำเสียบางตัวดีขึ้นกว่าการบำบัดด้วยวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะทดแทนกระบวนการบำบัดเดิมด้วยโอโซน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการบำบัดด้วยโอโซนมีผลต่อการลดลงของ COD และ BOD ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับวิธีบำบัดที่ใช้ในปัจจุบัน ดังนั้นหากแทนที่วิธีปัจจุบันด้วยโอโซน อาจต้องมีการบำบัดเพิ่มเติมเพื่อลด COD และ BOD


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.