การบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตท่อและข้อต่อเหล็กด้วย Bacillusspp

บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการคัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์เบื้องต้นของแบคทีเรียจากน้ำเสียโรงงานผลิตท่อและข้อต่อเหล็กที่มีการปนเปื้อนด้วยโลหะหนักสังกะสีและแมงกานีส รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่คัดแยกได้เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานฯ พบว่าสามารถแยกแบคทีเรียได้ 2 ไอโซเลทคือT-1 และ P-3 นำแบคทีเรียที่คัดแยกได้มาทดสอบความสามารถในการทนต่อโลหะหนักสังกะสีบนอาหารNA ที่ผสมZnSO4และKMnO4 ผลการทดลองพบว่าไอโซเลท T-1 สามารถทนต่อโลหะสังกะสีและแมงกานีสได้สูงสุดที่ความเข้มข้น 450 mg/l และ500 mg/lตามลำดับ เมื่อทำการพิสูจน์เอกลักษณ์เบื้องต้นพบว่าเป็นแบคทีเรียในสกุล Bacilusspp.ผลการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของแบคทีเรียพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.546 ต่อวันศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของแบคทีเรียในอาหารเหลวNBได้แก่ความเข้มข้นของโลหะสังกะสีและแมงกานีส ปริมาณหัวเชื้อแบคทีเรีย และค่า pHพบว่าเชื้อมีการเจริญเติบโตสูงที่ความเข้มข้นของโลหะสังกะสีและแมงกานีสในช่วง 100ถึง200mg/lปริมาณหัวเชื้อที่เหมาะสมเท่ากับ10 % (V/V) และค่า pH เท่ากับ 7.0ทำการทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะสังกะสีและแมงกานีสจากโรงงานผลิตท่อและข้อต่อเหล็กพบว่าร้อยละการกำจัดค่าซีโอดีและแมงกานีสเท่ากับ30.71และ52.79ตามลำดับ ส่วนการกำจัดโลหะสังกะสีลดจากช่วง 100mg/lเป็น 50mg/lดังนั้น Bacillus spp. น่าจะมึศักยภาพในการนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียโรงงานฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.