การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอนเรื่องชีวิตสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อัฐวจี ปิ้นแก้ว, น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้นตอนเรื่องชีวิตสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนามี 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ 75/75 2) ขั้นใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ กลุ]มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มที่อาศัยความน่าจะเป็นแบบเจาะจง แบบแผนวิจัย คือ One-Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ค้าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t – test One Sample)
ผลการวิจัยพบว่า 1) การทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้นตอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ชุดที่ 1, 2 และ 3 มีประสิทธิภาพ 76.88/76.67, 71.11/77.00, 80.00/79.67ตามลำดับ 2) เพื่อใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน เรื่องชีวิตสัมพันธ์ นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย๋างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.