การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รัตนาภรณ์ กันทะยวง, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H  ประชากร ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกองหิน ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H จํานวน 4 ชุด 16 ชั่วโมงแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีประสิทธิภาพE1/E2 = 81.50/81.16 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.