การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านดนตรีสากลตามแนวคิดโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นิตยา ลิ่มสนิท, จิรศักดิ์ แซ่โค้ว, วัฒนา รัตนพรหม

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการคือ (1) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้านดนตรีสากลตามแนวคิดของโคดายให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) และโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 7 ห้องเรียน และมีจำนวน 204 คน โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่แน่นอน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สถิติเชิงอนุมาน (Inductive Statistics) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับความสามารถด้านดนตรีสากลตามแนวคิดของโคดายโดยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นอันก่อให้เกิดกระบวนทักษะทางการเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีสากลมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนดนตรีสากลตามแนวคิด
โคดาย ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านดนตรีสากลตามแนวคิดของโคดายโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติ .05 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาความสามารถด้านดนตรีสากลตามแนวคิดโคดายสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.