การบริหารเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเครือข่ายที่ 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดระนอง

ธีรภัทร ถิระโชติ, ไพบูลย์ แจ่มพงษ

Abstract


Wireless computer And computer software technology is one of the educational institutions have been brought into use even more. It is easy to run and easy storage, processing and dissemination. But these technologies are not being used in all areas within the agency. It is elementary that the shortage of funds for the purchase. Or personnel with the knowledge to use.

Noting the adoption of educational technology into use in primary schools. The research was divided into the following four aspects.

1. Academic

2. Budget

3. Personnel Management

4. General Administration

The study indicated that Personnel of the eight elementary schools in the network under the jurisdiction of primary education in Ranong, mostly male, 57 percent female and 38.0 of the 93 people, period. Academic affairs back office administration The General Administration and Overview Male and female personnel there is a review of the management of technology in education. Not different on the budget, personnel, and male and female. There is a review of the management of educational technology in different size schools. Most school size is medium, 89 percent of 59.3, followed by a large number of 31 people, representing 20.7 percent and a total of 30 people, representing 20.0 percent respectively, with the administration of educational technology that is not broken. Different Except in academic


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.