การพัฒนา e-courseware “Fun Vocabulary” สำหรับการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วรางคนา วงศ์กัณหา, ทรงศรี สรณสถาพร

Abstract


วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ เพื่อพัฒนา e-courseware สำหรับการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยออกแบบบทเรียนโดยเรียบเรียงเนื้อหาลงใน story board หลังจากนั้นแปลงบทเรียนเป็นแบบดิจิตอลโดยใช้เครื่องมือ เช่น Microsoft PowerPoint และ Powtoon เพื่อสร้างและตัดต่อวิดีโอเนื้อหา, Photoshop และ Paints เพื่อสร้างกราฟฟิกให้กับรูปภาพ ในบทเรียนมีแบบฝึกฟังและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนทำและฟังการออกเสียง เสียงประกอบคำศัพท์บันทึกโดยใช้เว็บไซต์ Text to Speech ซึ่งเป็นสำเนียงของเจ้าของภาษา และจากนั้นนำสื่อข้างต้นไปพัฒนาบทเรียน e-courseware โดยใช้ทฤษฎี ADDIE Model และ Gagne’s Nine Events of Instructions จากการทดลองเบื้องต้นพบว่าค่าประสิทธิภาพของ e-courseware (E1/E2) เท่ากับ 83.5/92.67 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ e-courseware อยู่ในระดับดีมาก


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.