การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R

ประวีณา ชูชาติ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรมโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R จำนวน 5 แผน 2) ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่
ระหว่าง 0.40 – 0.63 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.87 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .970
ผลการวิจัย พบว่า
1) ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ที่พัฒนามีค่าประสิทธิภาพ 84.13/82.89
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R อยู่ในระดับ มาก (Mean เท่ากับ 4.32 และ S.D. เท่ากับ 0.56)


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.