การบริหารตามวงจรคุณภาพของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พระสรภัค รามัญอุดม, อุไรรัตน์ แย้มชุติ, วิเชียร อินทรสมพันธ์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารตามวงจรคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) ศึกษาการบริหารตามวงจรคุณภาพของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 30 คน และครูผู้สอน 315 คน รวมจำนวน 345 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษา พบว่า 1) การบริหารตามวงจรคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 3) การบริหารตามวงจรคุณภาพของผู้บริหาร ด้านการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ด้านการวางแผนและด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 22.60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.