การฟื้นฟูน้ำที่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลีนด้วยการออกซิเดชั่นโดยเปอร์ซัลเฟต

ปวีณ ตั้งเจริญ, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดยาปฏิชีวนะ Oxytetracycline (OTC) ในน้ำโดยใช้กระบวนการออกซิเดชั่นด้วยเปอร์ซัลเฟต และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัด OTC ผลการศึกษาพบว่าในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวออกซิไดซ์ 2 ชนิดคือ เปอร์ซัลเฟตและเปอร์แมงกาเนตที่ความเข้มข้น 0.1 โมลเท่ากันในการบำบัด OTC ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตรในน้ำเสียสังเคราะห์ พบว่าเปอร์ซัลเฟตให้ประสิทธิภาพในการบำบัด OTC ดีกว่าเปอร์แมงกาเนต ( > 70 เปอร์เซ็นต์)  ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผลการกระตุ้นปฏิกิริยาเปอร์ซัลเฟตด้วยเฟอร์รัสไอออนในสัดส่วนปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาต่อปริมาณเปอร์ซัลเฟต 1 ต่อ 100 ให้ประสิทธิภาพในการกำจัด OTC ที่ 82 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 60 นาที โดยใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของเปอร์ซัลเฟตที่เหมาะสมคือ 3 % (w/v)  ผลของความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัด OTC พบว่าที่ความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้น 3, 5, 7 และ 9 โดยใช้ความเข้มข้นของเปอร์ซัลเฟตเริ่มต้นที่ 3% (w/v) ในระยะเวลา 60 นาที มีอัตราการกำจัด OTC เท่ากับ 0.0333, 0.0347, 0.0367 และ 0.0363 นาที-1 ตามลำดับ ซึ่งประสิทธิภาพในการบำบัดที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.