การมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

มะรูดีน กาโฮง, ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร, วิเชียร วิทยอุดม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร และศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของบุคลากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2559-2564) เสนอต่อผู้บริหารใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา การบริหารงานในด้านต่างๆ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 124 คน โดยวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการทำงานของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ การรับประโยชน์ และการติดตาม
และประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยภาพรวม
ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( x =3.70, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา มีส่วนร่วมในระดับมาก ( x = 3.54, S.D.= 0.75) ด้านการตัดสินใจ มีส่วนร่วมปานกลาง ( x =3.49, S.D.= 0.87) ด้านการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ มีส่วนร่วมมาก ( x =3.96, S.D.= 0.69) ด้านการติด ตามและประเมินผล มีส่วนร่วมมาก ( x =3.74, S.D.=0.64) และด้านการรับผลประโยชน์มีส่วนร่วมมาก ( x =3.77,S.D.=0.60) ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนต่างๆ อย่างจริงจัง องค์กรจึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนมากกว่านี้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.