การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าตามบทบาทการรับรู้คุณภาพ ในการให้บริการของแฟนบอลสโมสรอ่างทองเอฟซี

ปริญญา คำดีผล, เสนีย์ พวงยาณี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของแฟนบอลสโมสรอ่างทองเอฟซี 2) เพื่อศึกษาระดับความภักดีในตราสินค้าของแฟนบอลสโมสรอ่างทองเอฟซี 3) เพื่อทดสอบอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าของแฟนบอลสโมสรอ่างทองเอฟซี โดยเก็บข้อมูลจากประชากรที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอล จังหวัดอ่างทอง จำนวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านการรู้จักตราสินค้า 2) ระดับความคิดเห็นต่อความภักดีต่อตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านทัศคติ ด้านพฤติกรรม 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ และด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของแฟนบอลสโมสรอ่างทองเอฟซี ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารสโมสรฟุตบอลจังหวัดอ่างทอง รวมถึงผู้ประกอบการอื่นสามารถนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารผลิตภัณฑ์รวมถึงตราสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.