การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร

สริตา พันธ์เทียน, เนตรนภา เหลืองสอาด, พิมนภัทร์ พันทนา, อลิสา ฤทธิชัยฤกษ์, ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

Abstract


ธุรกิจโรงแรมและที่พักมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและที่พักอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ  ในขณะเดียวกันการขยายตัวดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม  และความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรต่างๆ   การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพฯ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจำนวน 400 คน พบว่า การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 6 ด้านทุกด้านมีค่ามาก  เรียงลำดับได้ดังนี้ 1)ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.06  2)ด้านการจัดการอากาศและเสียง มีค่าเฉลี่ย 3.93  3)ด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ย 3.82  4)ด้านการจัดการขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 3.81  5)ด้านการจัดการน้ำมีค่าเฉลี่ย 3.74 และ6)ด้านความประหยัดพลังงานมีค่าเฉลี่ย 3.73 นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ในด้านการจัดการของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของการจัดการพื้นที่สีเขียว การใช้ขวดแก้วสำหรับน้ำดื่มแทนขวดพลาสติก การจัดกิจกรรมควบคุมขยะสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่  ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.