การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ศรัณย์ เจนตระกูลโรจน์, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการรับผลประโยชน์จากการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านการวางแผนการบริหารงาน ด้านการตัดสินใจ และด้านการติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.