การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

กัญญาภัทร ศรีเมือง

Abstract


               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ และเสนอ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 501 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งผ่านการตรวจสอบเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน  5 ท่าน และในภาพรวมได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการแก้ปัญหาและดำเนินโครงการ มีมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านมีส่วนร่วมการวางแผน ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติงาน และด้านการตัดสินใจ ตามลำดับ และแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ควรเกิดจากการร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ชุมชน หน่วยงานในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง โดยเฉพาะด้านงบประมาณต้องจัดสรรอย่างเพียงพอในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลในทุกกิจกรรม และร่วมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.