การรับรู้ทัศนคติความเป็นมืออาชีพและพฤติกรรมการสนับสนุนสโมสรของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยในระดับ T1

ธภัทร ตันติกาญจนากุล, อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาตร์ ทัศนคติต่อความเป็นมืออาชีพต่อสโมสรและนักกีฬาของสโมสร และพฤติกรรมการสนับสนุนทีมของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลในระดับ T1 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ คือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และฐานนิยม (Mode) โดยขอบเขตของการวิจัยคือเพื่อศึกษาทัศนคติของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลโดยมิได้พิสูจน์ว่าทัศนคตินั้นเป็นจริงหรือไม่

          ผลการวิจัยพบว่าแฟนคลับสโมสรฟุตบอลไทยในระดับ T1 ที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ชื่นชอบสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพศชายมากกว่าหญิง ช่วงอายุระหว่าง 25ถึง 29 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้จากการทำงาน มีภาพรวมของทัศนคติความเป็นมืออาชีพต่อสโมสรฟุตบอลและต่อนักกีฬาในสโมสรฟุตบอลที่ตนชื่นชอบในเชิงบวก และนิยมที่จะแสดงพฤติกรรมการสนับสนุนทีมด้วยการติดตามข่าวสารทางช่องทางออนไลน์ การกด “ถูกใจ” และ “ติดตาม” บนช่องทางโซเชียลมีเดีย การรับชมการถ่ายทอดสด การจดจำผู้จัดการทีมและนักกีฬาได้ และการประกาศตนแก่ผู้อื่นว่าสนับสนุนสโมสรที่ตนชื่นชอบ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.