การยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ของกลุ่ม Gen Y ในยุคดิจิทัล

พิสิฐ กมลวัทนนิศา, อรพรรณ คงมาลัย

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษารวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำปัจจัยที่ได้ สัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 450 คน จากกลุ่มคนวัยทำงาน Generation Y จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อปริญญาโทรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจำนวน 424 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 94 และทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ของกลุ่ม Gen Y ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) ลักษณะกลุ่ม Generation Y (Gen Y Characteristic) คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ (Information quality) คุณภาพระบบสารสนเทศ (System quality) และคุณภาพการบริการสารสนเทศ (Service quality) และผู้วิจัยได้นำผลการศึกษาทำการอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยและได้นำเสนอแนวทางที่จะใช้ส่งเสริม และพัฒนาการยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ของกลุ่ม Gen Y ในยุคดิจิทัลโดยการใช้ข้อมูลจากการวิจัยมาประกอบ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.