การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความผูกพัน ความพึงพอใจในการทำงาน ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

สรสุดา แก่นจันทร์, ดวงพร พุทธวงค์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาผลของการรับรู้บรรยากาศองค์การความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์การที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ในกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนซึ่งสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 387 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปีมีจำนวนเท่ากับอายุระหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ำกว่า – 5 ปี สังกัดสายสนับสนุน ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ในรายด้านด้านการสนับสนุนจากเพื่อนในกลุ่มร่วมทำงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ในรายด้านด้านบรรทัดฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ในรายด้าน ด้านภายในงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ในรายด้าน ด้านการคำนึงถึงผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ความผูกพันองค์การโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในงานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ(R2) เท่ากับ .600 และสามารถทำนายค่าสมการของการวิเคราะห์ได้ (Adjust R2) เท่ากับร้อยละ 59.8


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.