การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

อสมาภรณ์ คีรีนะ, วรวิทย์ จินดาพล, ปวิช เฉลิมวัฒน์

Abstract


การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 378 คน และทำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ใช้ค่า t-test, F-test ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยภาพรวม และพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงรักษา อยู่ในระดับมาก 2) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บทบาทการเป็นคณะกรรมการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.