การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ภัทรส อินทร์ช่วย, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

Abstract


          The purposes of this research were 1) to study and compare Parents’ participation of learning resources administration in Anuban Ranong School under Ranong   Primary Educational service area office categorized by general information in parents’ participation of learning resources administration in Anuban Ranong School questionnaire which consisted of  four aspects; decision making, processing, gaining benefits and evaluation. The sample were 294 parents of students who are studying in academic year of 2016 at Anuban Ranong School. The instrument used was five rating scales of questionnaire. The statics used were percentage, mean, standard deviation, T-test, analysis of variance using one way ANOVA, F-test and lest significant differences.

          The results revealed that

  1. Parents’ participation of learning resources administration in Anuban Ranong School categorized into each aspects shown that parents have participation of learning resources administration in Anuban Ranong School was in moderate level.
  2. Comparison of parents’ participation of learning resources administration in Anuban Ranong School under Ranong Primary Educational service area office categorized by different general information effected participation of learning resources administration in Anuban Ranong School in not different level with moderate average.

Recommendation of the research revealed that there should be promoting parents’ role of participation by organizing observe activities, meeting and enhancing relationship between parents and school.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.