การระบุบ่งชี้เอกสารสำคัญที่สุดในหน่วยงานบริหารงานกลาง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศรินยา ศรีสุข, วิศปัตย์ ชัยช่วย

Abstract


การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุบ่งชี้เอกสารสำคัญที่สุดของหน่วยงานบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดี  รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสำรวจเอกสาร (Records survey) ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 33 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหน้าที่รับผิดชอบ (Function Analysis) และระบุบ่งชี้เอกสารสำคัญที่สุด ผลการวิจัยพบว่า จำแนกเอกสารสำคัญที่สุดได้ 16 ชุด เช่น มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สัญญารับทุน ทะเบียนประวัติ แบบแปลนก่อสร้างอาคาร เป็นต้น โดยหน่วยงานที่พบว่ามีรายการเอกสารสำคัญที่สุดมากเป็นอันดับ 1 คือ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยและกองบริหารงานวิจัย ผลวิจัยยังพบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่พบการจัดตั้งเป็นแผนงานจัดการเอกสารสำคัญที่สุด (VRMP)  โดยผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากำหนดนโยบายการจัดการเอกสารด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.