การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนอง ในการเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภควรรณ กิจสุขฤกษ์, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์, นัทธ์หทัย อือนอก

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อโฆษณาออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการรับสมัครนักเรียนและสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจการศึกษาดังนั้นจึงควรนำมาศึกษาพัฒนาองค์กรให้ทันยุคทันสมัยสื่อออนไลน์ที่โฆษณาประชาสัมพันธ์มีบทบาทและสามารถชักจูงผู้ประกอบการให้ความสำคัญและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรื่องการตลาดและการโฆษณาสินค้าออนไลน์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ 1) ศึกษาการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 2) ศึกษากระบวนการตอบสนองในการเข้าศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์กับกระบวนการตอบสนองในการเข้าศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และและการวิเคราะห์เพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า 1) การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านรูปแบบโฆษณาโดยอ้อมจากการสร้างกลุ่ม รองลงมาคือ ด้านรูปแบบโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อน และลำดับสุดท้าย คือ ด้านรูปแบบโฆษณาโดยตรงบนพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตามลำดับ 2) กระบวนการตอบสนองในการเข้าศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านตัดสินใจ รองลงมาคือ ด้านความต้องการ และลำดับสุดท้าย คือ ด้านการรับรู้ ตามลำดับ และ 3) การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตอบสนองในการเข้าศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.