การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายการศึกษาที่ 8 ศิลาสลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ปิยะนุช บุญรอด, สจีวรรณ ทรรพวสุ

Abstract


                The purpose of this study were to participation for student’s guardian of the schools management in Education Network at 8  silasalak ranong primary educational service office and The proposed development, the involvement of parents in the education of the school in Education Network at 8  silasalak ranong primary educational service office. Under the scope of the administration of the four schools The Civil Aeronautics Administration Management Budget Management personnel and general administration. Population groups 1 The subjects were comprised of 113 parents in the academic. Population groups 2 Including those who have the knowledge and experience to contribute to the education of the parents of  5 people.

                The results of the study indicated that overall the parents’ participation in educational management of of  School Network at 8  silasalak ranong primary educational service office. The overall moderate. The consideration as aspect The general administration at a high level,Administrative personnel at a high level,Management scholars are moderate,The budget is moderate. From interviews guidelines for Improving the involvement of parents in the education of the school. Parents should have a meeting to determine the purpose of the budget is allocated to projects of technical education projects with school and  In terms of their financial administration, it was suggested that the provisions for the enhancement of not only the basic educational committees' self-assessment reports on their expenditures of such a project informed to their communities


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.