การพัฒนาคุณสมบัติวัสดุขึ้นรูปจากกาบไม้ไผ่ เพื่อผลิตกระถางชีวภาพ

เสาวลักษณ์ ชัยคาม, สุภา จุฬคุปต์, สุทัศนีย์ บุญโญภาส

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตวัสดุขึ้นรูปจากกาบไม้ไผ่ เพื่อผลิตกระถางชีวภาพ โดยปัจจัยที่ทำการศึกษามี  2 ปัจจัย คือ อัตราส่วนกาบต้นไผ่ต่อปริมาณขี้เลื้อยไม้ไผ่ โดยแปรเป็น 5 ระดับ คือ  5:0 4:1 3:2 2:3 และ1:4 โดยน้ำหนัก และปริมาณแป้งเปียกมันสำปะหลัง โดยแปรเป็น 3 ระดับ คือ 300 400 และ 500 กรัม วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD จะได้สิ่งทดลองทั้งหมด  15 สูตร และทำการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพได้แก่ ค่าแรงดันทะลุ และค่าการซึมน้ำ จากทดลองพบว่า สูตรที่ 11 ที่อัตราส่วนกาบต้นไผ่ต่อขี้เลื่อยไม้ไผ่ 5:0 ปริมาณตัวประสาน 500 กรัม  มีค่าแรงดันทะลุมีค่า 137.57±1.88 นิวตัน และค่าการซึมน้ำร้อยละ 150.61±1.38 กรัม มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขึ้นรูปกระถางชีวภาพ

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.