การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ปิยพร ศักดิ์ภิรมย์, ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, ดร.สุธาสินี กิตยาการ, ดร.กัลยาณี พันโบ

Abstract


งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ อนุทินหลังการเรียนรู้ของนักเรียน บันทึกหลังสอนของครู และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง ธาตุและสารประกอบอุตสาหกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยข้อมูลแบบอุปนัย องค์ประกอบของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา บริบท ภาษา และรูปแบบของสิ่งแทนความ ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้-ดี ดังนี้ 13.24, 16.05 และ 16.63

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.