การพัฒนาโมเดลการยอมรับการซื้ออาหารสดผ่านระบบออนไลน์

กชมน แคบำรุง, อัญณิฐา ดิษฐานนท์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลการยอมรับการซื้ออาหารสดผ่านระบบออนไลน์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 2) การพัฒนาแนวคิดและโมเดลงานวิจัย 3) การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 4) การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการยอมรับการซื้ออาหารสดผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) คุณภาพของระบบ (System Quality) 2) คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) 3) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) 4) วิถีชีวิตยุคดิจิตอล (Digital lifestyle) และ 5) สภาพแวดล้อม (Social Environment) การวิจัยในครั้งนี้เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เคยใช้งานตลาดสด โดยผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการซื้อสินค้าในตลาดสดผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.