การพัฒนาเจตคติต่อชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน

วรกันต์ พรหมสวัสดิ์, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, เอกพันธ์ ไกรจักร์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติต่อชีววิทยาของนักเรียนเมื่อได้เรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดเจตคติต่อชีววิทยาซึ่งปรับปรุงมาจากแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (Attitudes Toward Science Inventory: ATSI) พร้อมทั้งอนุทินบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่า t แบบ Paired หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าวแล้วพบว่าองค์ประกอบด้านความกังวลที่มีต่อการเรียนชีววิทยา ความสนุกของวิชาชีววิทยา และแรงจูงใจในการเรียนชีววิทยาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) ในขณะที่องค์ประกอบด้านการรับรู้ในตัวครูชีววิทยา คุณค่าของชีววิทยา และความเชื่อมั่นแห่งตนในการเรียนชีววิทยานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง คะแนนเจตคติที่เพิ่มขึ้นในบางด้านนั้นอาจมีผลมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนสามารถค้นพบคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง นำมาสู่การเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การสอนตามแนวทางนี้เผยให้เห็นคุณค่าของการศึกษาทางชีววิทยา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.