การพัฒนางานกิจการนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ทิพสุคลธ์ หงษ์ชู, กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ

Abstract


The purpose of this study were to study and compare the administration of students to 21st century in the education extended school of the fifth education network under the office of ranong primary education service. Which classified by gender, educational background and the experience in the work. The sample of this study consisted of 73 of management  and educational personnel of Education Extended School of the Fifth Educational Network Under the Office of Ranong Primary Education Service. The research instrument used for data collection was a questionnaire. The statistical procedures employed included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA

The research findings were as follows:

1. The study the administration of students to 21st century in the education extended school of the fifth education network under the office of ranong primary education service. According to the opinions of teacher and management were high in all levels. Considering each aspect, it found the highest mean was student activity, followed by is mavaged is the disciplinary the guidance and the services provided to students, respectively.

2. Comparison of Student Affairs Administration in the 21st century, extended schools. Network management under the Office of the fifth district primary education Ranong by sex, educational background and work experience that administrators and teachers with different gender. Opinions on the state administration, student affairs differently. The administrators and teachers with a qualification. And experience different Opinions on Student Affairs Administration as a whole did not differ significantly at the statistical level. 05.

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.