การพัฒนาตอกไม้ไผ่ย้อมสีธรรมชาติจากกากกาแฟ สำหรับผลิตภัณฑ์งานจักสาน

ชานนท์ แสงโสด, สุภา จุฬคุปต์, สุทัศนีย์ บุญโญภาส

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาชนิดของสารช่วยติด และระยะเวลาในการย้อมที่เหมาะสมในการย้อมตอกไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติจากกากกาแฟ  โดยการนำไม้ไผ่นวล มาผ่านกระบวนการจักตอก ให้ได้เป็นเส้นตอกไม้ไผ่ที่มีขนาดความกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร หนา 1 มิลลิเมตร นำไปย้อมในน้ำย้อมที่ประกอบด้วยกากกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา  ที่ผ่านการชง 1 ครั้งจำนวน 600 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด์ 12 กรัม ต่อน้ำ 3,000 มิลลิลิตร แล้วนำไปต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ทำการศึกษาปัจจัยในการย้อม 2 ปัจจัย คือ ชนิดของสารช่วยติดโดยแปรเป็น 2 ระดับ คือ น้ำสารช่วยติดจากใบยูคาลิปตัสสด น้ำสารช่วยติดจากสารส้ม ระยะเวลาในการย้อมโดยแปรเป็น 3 ระดับ คือ 40 60 และ 80 นาที วางแผนการทดลองแบบ Fractional in CRD จะได้สิ่งทดลองทั้งหมด 6 สิ่งทดลอง ผลการวิจัยพบว่าสิ่งทดลองที่ 3 ใช้น้ำจากใบยูคาลิปตัสสดเป็นสารช่วยติด และเวลาการย้อม 80 นาที มีค่าความสว่าง (L*) น้อยที่สุด (p≤0.05) แสดงถึงการติดสีดีที่สุด มีค่าความต้านทานต่อแรงดึง 71.30 ± 0.51 และค่าความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียมในระดับที่ >4 ตามมาตรฐาน ISO 105-B02:1994  ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทางการค้า

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.