การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาบริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด (Big-Group)

กฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของพนักงานบริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด (Big-Group) และ 2) เปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด (Big-Group) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการดำเนินการโดยทำการศึกษาในเชิงปริมาณ กับกลุ่มตัวอย่างของพนักงานจำนวน 100 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างเป็นระบบจากพนักงานจำนวนทั้งหมด 150 คน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตำแหน่งงานและประสบการณ์ในการทำงาน และนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นทำการเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของพนักงานรายด้าน เพื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคลโดยการวิเคราะห์ Independent t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) จากผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานมีการพัฒนาตนเองในด้านความหลากหลายทางอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านระบบพี่เลี้ยง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ 2) พนักงานมีการพัฒนาตนเองที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นการพัฒนาตนเองทางด้านทักษะทางอาชีพที่หลากหลายเมื่อเทียบกับประสบการณ์ในการทำงานมีความแตกต่างกัน รวมถึงระดับการพัฒนาตนเองทุกด้านมีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.