การพัฒนาตัวชี้วัดความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทย

ญาณิศา พ่วงลาภ, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

Abstract


การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย และพัฒนา
ตัวชี้วัดความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว จำนวน 18 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวในหน่วยงานของรัฐ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแบบสอบถาม 3 ชุด ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามมาตราส่วนการประมาณค่า 5 ระดับ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัย พบว่า ตัวชี้วัดความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 และมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐานไม่ต่ำกว่า 3.50 สามารถเเบ่งได้เป็น 16 มิติ โดยมีทั้งหมด 96 ตัวชี้วัด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.