การพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21

พิมานา ธิฉลาด

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาความเปนครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสงเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 และเพื่อศึกษาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ 15 สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียนรายวิชา EED1103 ความเป็นครูวิชาชีพในสังคมไทย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 196 คน และอาจารยผูสอนรายวิชาชีพครู จํานวน5 คน ตลอดจนผูบริหารและผู้ทรงคณวุฒิทางด้านการศึกษาและวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 15 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอยู่ในระดับมากทุกด้าน (= 4.41, S.D = 0.60) ส่วนคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อยู่ในระดับมาก (= 4.42, S.D = 0.62)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.