การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม

จันทร์จิรา แดงฉาน

Abstract


        The purpose of this study was to compare the creative thinking ability of Mattayomsuksa 3 students before and after learning by Project-based Learning according to Constructionism. The samples consisted of 42 students, selected by using cluster sampling method, were at Tessabal2 watsenanaruemitr school in the second semester of 2015 the academic year. The research instruments were : 1) The Learning management plan by Project-based Learning according to Constructionism has mean 4.032  2)The creative thinking test  has content validity 0.83 And 3)The project work for creative thinking evaluation form. has content validity 1.00  The data analysis used basic statistics comprised of mean , standard deviation and dependent t- test.                                                    

        The research finding indicated that : the competence in creative thinking of Mattayomsuksa 3 students  after learning management  by Project-based Learning according to Constructionism was higher than before learning by  Project-based Learning according to Constructionism at the statistical significiance level of .05.

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.