การพัฒนาโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ณัฐพล เพิ่มพงศาเจริญ, อัญณิฐา ดิษฐานนท์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดลของการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) (2) การพัฒนาแนวคิดและโมเดลงานวิจัย (3) การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล (4) การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และ (5) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1)บริบทด้านเทคโนโลยี (Technological context) (2) บริบทด้านองค์กร (Company SMEs context) (3) บริบทด้านสภาพแวดล้อม (Environment context) โดยผลการศึกษาที่ได้ทำให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการผลิต และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.