การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ จังหวัดสงขลา

อรษา ตันติยะวงศ์ษา, สุมาลี สันติพลวุฒ

Abstract


การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ จังหวัดสงขลา* มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 2) จัดทำแผนพัฒนาความสามารถในการประกอบธุรกิจระยะกลาง 3) คัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติ และ 4) เสนอผลการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีวิธีการศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามและประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจากตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ผลการศึกษาพบว่าศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง การจัดทำแผนพัฒนาประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 3 แผนงาน และ 7 โครงการ ซึ่งมี 2 โครงการถูกคัดเลือกมาดำเนินการนำร่องในปี 2556 ส่งผลให้เกิดการขยายกำลังการผลิต การ
เพิ่มรายได้ของวิสาหกิจชุมชน การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.