การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุม พิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สุมาลี เขตชมพู, วรวิทย์ จินดาพล

Abstract


          The purposes of this study were to 1) investigate for developing learning resources at the child care centers, 2) find out guidelines for developing learning resources at the child care center at Haetai Sub-district Administration Organization, Kosumphisai, Mahasarakham. The target group consisted of  10 child  care teachers and 40 informants . The instruments used were the  Questionnaire and a form of interview. Quantitative data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Percentage of Progress. Qualitative data were analyzed through content analysis.

          The findings were as follows:

               1. The opinions of developing the learning resources at the child care centers revealed that:The learning resources in  the  overall was  low  level(2.39)   and  each  item inside the classrooms   and outside the classrooms were not systematic and diverse to be conducive to the learning of the young children.

               2. The guidelines in developing the learning resources at the child care centers included: A study tour,  a workshop,  operation in the development of the learning resources at the child care centers, and  internal supervision.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.