การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จุไรรัตน์ สุนันทราภรณ์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด “เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เรื่อง ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด “เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี”ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เรื่อง 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับสลาก (Simple random
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด”เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี” 2) แผนการจัดเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้สื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด”เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด”เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี” สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า 1)หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด”เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี” มีประสิทธิภาพ
ระหว่างกระบวนการต่อผลลัพธ์ E1 /E2 เท่ากับ 91.63/92.18 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน – หลังเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด”เด็กท้องถิ่นไทยใส่ใจเรื่องดนตรี” ปรากฏว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “เด็กท้องถิ่นไทย ใส่ใจเรื่องดนตรี” อยู่ในระดับมากที่สุด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.