การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง

ภีศเดช นันทโพธิ์เดช, กนกพร กังวาลสงค์

Abstract


งานวิจัยนี้ศึกษาการนำข้อมูลดิบขององค์กรมาใช้เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจให้กับองค์กร โดยการนำข้อมูลขององค์กรมาเข้ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อวิเคราะห์หาชุดข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กรและนำข้อมูลเหล่านั้นจัดเก็บในคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อทำให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องสร้างตัวชี้วัดและรายงาน จากกระบวนการดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและให้ผลลัพธ์ที่ตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรคาดหวัง เพราะข้อมูลได้ถูกทำความสะอาด (Data Cleaning) เพื่อคัดแยกและปรับแต่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าไปเก็บข้อมูลกระบวนการทำงานของบริษัทกรณีศึกษา โดยนำข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษามาทำการวิเคราะห์และศึกษากระบวนการทำงานในแต่ละกิจกรรมขององค์กร จากการวิเคราะห์กระบวนการดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยเห็นภาพการไหลของข้อมูลภายในองค์กร ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลที่ได้จากบริษัทกรณีศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจ โดยหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและสร้างเป็นตัวชี้วัดและรายงานในด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเน้นไปที่มิติการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้องค์กรเห็นถึงความประสิทธิภาพขององค์กรในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป้าหมายของงานวิจัยนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลที่องค์กรทั่วไปมักจะละเลย ซึ่งภายใต้ข้อมูลเหล่านั้นคือทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร ผู้วิจัยจึงพยายามสร้างแนวทางในการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ โดยสร้างแนวทางตัวอย่างตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงปลายกระบวนการในการจัดการข้อมูลและเพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงแนวทางในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลเหล่านั้นสร้างเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจและกำหนดทิศทางขององค์กร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.