การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนวน คุณพล

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน      ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ 2) แบบสังเกตทักษะการคิดวิเคราะห์ (IOC=0.89) และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน (IOC=0.87)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (µ = 3.80,  = 0.49) อยู่ในระดับดี และมีพัฒนาการของทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ2) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ (µ = 4.80,  = 0.33) อยู่ในระดับมากที่สุด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.