การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ สำหรับผู้พิการช่วงล่าง

จรัญ คนแรง, มิ่งขวัญ สมพฤกษ์, อัญชณา อุประกูล, นงนุช ศรีเล็ก, ไพโรจน์ ด้วงนคร

Abstract


งานวิจัยฉบับนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่สำหรับผู้พิการช่วงล่างเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่โดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและควบคุมความเร็วด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการทดสอบใช้งานแบบทางเรียบและทางลาดชันเพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์

          ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ สำหรับผู้พิการช่วงล่างสามารถใช้งานได้อย่างง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้พิการช่วงล่างได้ง่ายกว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานด้วยมือ และในการทดสอบพบว่าอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ สำหรับผู้พิการช่วงล่างสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 80 กิโลกรัม ความเร็วเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 5.08 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง และขึ้นทางลาดชันระดับไม่เกิน 25 องศา และพบว่าน้ำหนักที่ 40 กิโลกรัม โดยความเร็วที่ระดับ 1 จะมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย 14.11 กิโลเมตร ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.