การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในโรงเรียน

มนัญชยา สิ้นโศรก, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


บทความนี้นำเสนอการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของครู ปัจจุบันการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาต้องใช้ความรู้ ความสามารถของครูมาเป็นตัวช่วยในการจัดการคุณภาพการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะครูจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เนื่องจากสมรรถนะคือตัวกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานในการที่จะนำบุคคลที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับตำแหน่งให้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่น รวมถึงเป็นการแสดงออกของลักษณะบุคลิกที่ซ้อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้ครูนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ในการพัฒนาสมรรถนะครูนั้นจำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาครูเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพบริบท
ตามความต้องการจำเป็นอย่างแท้จริง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.