การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ปริญญา นิราศนภาภัย, ตระกูล จิตวัฒนากร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง การจัดการสมรรถนะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กลุ่มพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด กลุ่มอดีตผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้และนำมาสรุปผลเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตำแหน่งในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ และมีกำหนดไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เพียงหน่วยงานเดียวในประเทศไทยโดยตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยดังกล่าว และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.