การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่อง อักษรอาหรับประดิษฐ์ สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

นูรีซา เจ๊ะดาแม, โอภาส เกาไศยภรณ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่อง อักษรอาหรับประดิษฐ์ สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่เรียนรู้ด้วยทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่อง อักษรอาหรับประดิษฐ์ สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 3. ศึกษาทักษะการเขียนอักษรอาหรับประดิษฐ์ของผู้เรียน ที่เรียนรู้ด้วยทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่อง อักษรอาหรับประดิษฐ์ สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่เรียนรู้ด้วยทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่องอักษรอาหรับประดิษฐ์ สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากราฟิกเพื่อสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจงผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 2) นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ทักษะการเขียนอักษรอาหรับประดิษฐ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.