การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21

รุ่งทิวา กองสอน

Abstract


     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 1 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 51คน มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา 242461 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี และแบบประเมินทักษะและเทคนิคการสอนเคมีของนิสิตที่เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ดำเนินการตามแผนการวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละและการทดสอบค่าที (Paired-Samples T-Test)

     ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21ของนิสิตจากการวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหาก่อนและหลังการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 23.97 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.30 มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนการประเมินปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเคมีตามสถานการณ์ปัญหา 3 สถานการณ์ มีผลการประเมินในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่า 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด  = 4.51, S.D.=0.48)

 

คำสำคัญ:    ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.